Home

Naturvårdsverket riksintressen karta

Områden av riksintresse. Ett område av riksintresse har skydd mot påtagliga skador i natur- eller kulturmiljön. Graden av skydd är reglerat i miljöbalken. Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön I kartverktyget hittar du information om skyddade områden i Sverige och Sveriges Natura 2000-områden. Även andra områden med höga naturvärden som ingår i nationella planer för skydd eller är utpekade i internationella konventioner finns i kartverktyget. Beskrivning av skyddsformer Nu är alla områden reviderade och nya områden av riksintresse för friluftsliv beslutade och tillgängliggjorda (på kartverktyget skyddad natur). Besluten hittar du i tidslinjen längre ner. Alla områden för riksintressen: Kartverktyget Skyddad natur. Lista över riksintressen för friluftsliv (Excel 26 kB Adress: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Om kartverktyget Skyddad Natu

Kartan är senast uppdaterad 2017-03-24. Initialt visas riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken. Verktyget Visa kartlager kan användas för att ändra vilka riksintressen som är synliga. Klicka på ett riksintresse i kartan för att öppna ett popup fönster med mer information om området Naturvårdsverket arbetar offensivt för att miljömålen ska uppnås och har överblick över miljöarbetet och hur miljön mår Uppdrag att se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse. Regeringen har januari 2020 uppdragit Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket att tillsammans med Boverket som samordnande myndighet göra en översyn av sina respektive anspråk på områden av riksintresse I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur framgår vilka svenska områden som ingår och varför de har valts ut. Där finns kartor och även listor över arter som berörs och var de finns. Av säkerhetsskäl har förekomster av vissa hotade arter uteslutits

Laddar kartan.... Riksintressen. Alla Riksintressen (förutom Riksintresse Totalförsvar) - tillhandahålls via länsstyrelsernas geodatakatalog. Riksintresse Totalförsvar (militära del) - tillhandahålls via Lantmäteriets geodatakatalog (geodata.se) Nationella Geodata från övriga myndigheter Riksintressen är ett verktyg för kommunal samhällsplanering och områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller möjligheterna att använda områdena för avsett ändamål. Syften med satsningen. Genom att göra en översyn av riksintressena för friluftsliv vill vi och Naturvårdsverket Att ett område klassats som riksintresse, betyder att det utpekade intresset väger tyngre än lokala allmänna intressen vid en avvägning i den fysiska planeringen. Det betyder också att det utpekade områdets värde och/eller betydelse inte påtagligt får skadas genom de förändringar som planeras och genomförs

See Today's Specials - Bargain Alert - Up to 50% Of

Karta med riksintressen för naturvård i Skåne - gröna områden på Naturvårdsverkets karta Skyddad natur. Immeln-Raslången. Foto: Marie Björkande Kartan vänder sig såväl till allmänhet som för professionella användare. Kartan innehåller ett urval av olika kartskikt som Länsstyrelsen producerat men också information från andra myndigheter. Du hittar bland annat information om olika riksintressen, skyddad natur som strandskydd, och fornlämningar Riksintressen utpekas inom en rad olika områden, både för bevarandevärden och exploateringsintressen. En riksomfattande översyn av naturvårdens riksintressen genomfördes mellan 1996 och 2000. Syftet med översynen var främst att ta tillvara kunskap från de nationella Våtmarksinventeringen och Ängs- och hagmarksinventeringen, men även annan ny kunskap har beaktats Riksintressen. Kartor riksintressen; Riksintresseanknutna lagar; Roller och ansvar. Riksintressemyndigheterna; Riksintresseanspråk 3 kap MB; Riksintressen enligt 4 kap MB; Riksintressen i PBL; Riksintressen i havsplaneringen; Riksintressen historik; Hälsa, säkerhet och risker; Industribuller; Buller vid idrottsplatser; Kulturvärden; Nationella mål; Rivningsavfall; Planerin

Områden av riksintresse - Naturvårdsverke

Om kartverktyget Skyddad natur - Naturvårdsverke

 1. Redovisning i karta. Riksintressen ska lämpligen redovisas på karta. Med hänsyn till översiktsplanens läsbarhet och efterföljande ärendehantering är det viktigt att riksintressenas geografiska läge i förhållande till planerad markanvändning tydligt framgår, antingen i själva plankartan eller i separata kartutdrag. Riksintressen 3 kap. miljöbalke
 2. Riksintresse för naturvård Riksintressen är ett verktyg i samhällsplaneringen för hur olika områden ska bevaras eller användas. Ett område av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö har ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön
 3. RIKSINTRESSEN - VALBARA TJÄNSTER Tekniken i våra SMART-kartor idag gör tyvärr att vi inte kan samla dessa karttjänster som en enda, I Samlingskartan går det nu att titta på INSPIRE-data från bl.a. Naturvårdsverket. En rikstäckande tjänst som visar skikten nedan finns tillgänglig som valbar tjänst
 4. 1. av riksintresse för rennäringen (3 kap. 5 §) lämnas av Sametinget, 2. av riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5 §) lämnas av Havs- och vattenmyndigheten, 3. av riksintresse för naturvården och friluftslivet (3 kap. 6 §) lämnas av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten inom sina ansvarsområden

Riksintressen för friluftsliv - Naturvårdsverke

 1. Riksintressen för friluftsliv avses vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapen för välbefinnande, naturupplevelser, fysisk aktivitet och avkoppling utan krav på tävling. Naturvårdsverket beslutar om vilka områden i Sverige som är av riksintresse för friluftslivet
 2. Riksintressen Området utgör riksintresse för naturvården (nr 050 68, Östergötlands skärgård). Bevarandestatus Se under respektive naturtyp och art. Uppföljning av naturtyper och arter Uppföljningen ska ske enligt en för Natura 2000-området beslutad uppföljningsplan so
 3. eras av ek, lind och ask där de två sist
 4. Sl NA Molnby Ormsta Vall&ntuna Bällsta Kragstalund Frösùnda Kårsta Ekskogen Teckenförklaring Befintligt dubbelspår Befintligt enkelspå
 5. Riksintresse för friluftslivet regleras i MB 3 kap 6§ och ut-pekas av Naturvårdsverket. I de fall som fiskeområde be-rörs ska Naturvårdsverket samråda med Fiskeriverket. Följande områden har utpekats som riksintresse för fri-luftsliv (se karta s 50): FO 2 Gullmarn med öar och strandområde
 6. nen (Ri ksantikvarieämbetet) Riksintresse för kulturmiljövården (Ri ksantikvarieämbetet) Riksintresse för friluftsliv (Naturvårdsverket) Riksintresse för naturvård (Naturvårdsverket) Nationalstadsparken (Länsstyrelserna) Övriga bevarandeintresse

Länsstyrelserna har under 2014 utfört en översyn av riksintressen för friluftsliv, vilket för närvarande är inlämnat för beslut hos Naturvårdsverket. I nuläget pågår även en översyn av ett par riksintressen för kulturmiljövården inom Östergötlands och Stockholms län Kartor över riksintresseområden. I länsstyrelsens geodatakatalog hittar du kartor över samtliga riksintresseområden för kulturmiljövården. Sök på RAÄ Riksintresse för kulturmiljövård MB3kap6. Du kan också använda Boverkets karttjänst, där finns även övriga typer av riksintressen Utpekade riksintressen för värdefulla ämnen eller material. I kartvisaren Riksintressen, mineral kan du hitta områden som innehåller fyndigheter av riksintresse. Genom att klicka på Riksintresse, punktsatt eller Riksintresse, detaljavgränsat får du upp information om fyndigheten och länk till beslut i pdf-format

Skyddad natur - Naturvårdsverke

 1. Område som pekats ut som riksintresse för friluftsliv kan även vara utpekade som riksintressen av andra skäl, som till exempel kulturmiljövård, vilket innebär att dessa båda intressen i första hand ska samordnas. Naturvårdsverket listar fem huvudkriterier för områden som klassas som riksintresse för friluftslivet
 2. arbete med riksintressen (Hushållningsförordningen 1 a §) 2017-05-16 1. rennäringen - Sametinget, 2. yrkesfisket - Havs- och vattenmyndigheten, 3. naturvården och friluftslivet - Naturvårdsverket + HaV, 4. kulturmiljövården - Riksantikvarieämbetet, 5. ämnen med karta, värdebeskrivning samt metadata och •metadata för.
 3. Your browser is currently not supported. Please note that creating presentations is not supported in Internet Explorer versions 6, 7. We recommend upgrading to the.
 4. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för områden av riksintresse för. yrkesfisket. naturvården och friluftslivet (delat ansvar med Naturvårdsverket) anläggningar för vattenförsörjning. Områden av riksintresse ska redovisas i kommunernas översiktsplaner, vilka i sin tur utgör underlag för bedömningar i enskilda ärenden
 5. Sök i karta. I kartan på den här sidan kan du söka efter utsläpp och avfallsmängder från cirka 1290 större företag i landet med miljöfarlig verksamhet och som har skyldighet att rapportera enligt EG-förordningen 166/2006

Kartor riksintressen - PBL kunskapsbanken - Boverke

 1. Laddar kartan..
 2. Uppdrag att se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse Publicerad 29 januari 2020 Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket (riksintresse­myndigheterna) att tillsammans med Boverket som samordnande myndighet göra en översyn av sina respektive anspråk på områden av riksintresse
 3. nen (Ri ksantikvarieämbetet) Riksintresse för kulturmiljövården (Ri ksantikvarieämbetet) Riksintresse för friluftsliv (Naturvårdsverket) Riksintresse för naturvård (Naturvårdsverket) Nationalstadsparken (Länsstyrelserna) Övriga bevarandeintressen Fornlämning/kulturhistorisk lämnin
 4. av riksintresse och har således strukits (NN13 Tjärnesjön i Falkenbergs kommun). Hallands län har nu således 56 områden som bedöms vara av riksintresse för naturvården. Dessa omfattar en areal om ca 160 000 hektar. 3 Referenser • Naturvårdsverket, 1998. Anvisningar för översyn av områden av riksintresse för naturvår
 5. Riksintressen. När ett område klassas som riksintresse innebär det att området är unikt eller av särskild betydelse för länet, landet eller internationellt. Riksintressena ska skyddas mot åtgärder som innebär påtaglig skada på intresset eller avsevärt kan försvåra möjligheterna att nyttja intresset. Mer information om riksintressen finns att läsa.

Naturvårdsverke

 1. områden av riksintresse för naturvården, Arnöhuvud, Biskops-Arnö, Hjälstaviken och Lilla Ullfjärdenområdet. Delar av dessa områden innehåller också intressen som är skyddade enligt Natura 2000, se nedan. Delar av dem är även utpekade som naturreservat. Karta 3. Riksintresse för naturvården i Håbo kommun
 2. I översiktsplanen ska kommunen redovisa de områden av riksintresse som finns inom kommunen och hur kommunen förhåller sig till dem i sin planering av mark- och vattenområden. Under framtagandet av översiktsplanen sker en dialog mellan staten via länsstyrelsen och kommunen om hur riksintressena ska tillgodoses. Kommunens ställningstaganden i översiktsplanen och länsstyrelsens.
 3. Förenlighet med riksintressen, planer och områdesbestämmelser Naturreservatet ligger inom ett av Energimyndigheten utpekat område som utgör riksintresse för vindbruk (enligt 3 kap. 8 § miljöbalken). Länsstyrelsen har i två remissyttranden påtalat för Energimyndigheten olämpligheten i att inkludera Ritjelsberget i de
 4. riksintressen är för något, de roller och ansvar som finns för olika frågor kopplade till riksintressen samt vilken information som finns att tillgå. 3.1 Områden av riksintresse. Kulturmiljövårdens riksintresseområden ska tillsammans ge en bred bild . av landets historia och kulturhistoriska utveckling, med de regional

Riksintresse. Det finns vatten- och mark­områden som är nationellt betydelse­fulla. De brukar kallas riks­intresse. När ett område pekas ut som riks­intresse får det ett skydd. Det gäller mot åt­gärder som på­tagligt kan skada natur- eller kultur­miljön. Boverket har det över­gripande ansvaret för områden med riks­intresse I bilaga 1 redovisas en översiktskarta med numrering av samtliga riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv som den förordade korridoren passerar. 6. Riksintressen och risk för påtaglig skada Riksintressen Turism och rörligt friluftsliv enl 4 kap, 2§ Friluftsliv Högexploaterad kust enl 4 kap, 4§ Natura 2000 Naturvard Kulturmiljövård Yrkesfiske Spårtrafik - Ostlänken Järnväg Vägtrafik Luftfart 2 Det slår Naturvårdsverket fast efter en omfattande genomgång av alla riksintressen för friluftsliv. - Det här är fantastiska nyheter för oss i en så stark friluftskommun. Beslutet ökar skyddet av naturen och säkrar därmed sundsvallsbornas tillgång till friluftsliv på lång sikt, säger Anders Erlandsson, friluftsstrateg på Sundsvalls kommun

Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden - Boverke

Torsmyran är utpekad som riksintresse och Natura-2000 och är ett 700 ha stort myr- och sumogsområde. I området finns ett 20-tal mossar och flera sällsynta skalbaggar och fjärilar. Järnäshalvön - riksintresse Järnäshalvön är av riksintresse för naturvården och betraktas som ett av landets bästa exempel på ett drumlinområde Regeringsuppdrag om riksintressen. I januari 2020 mottog Trafikverket tillsammans med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet och Tillväxtverket ett regeringsuppdrag att tillsammans med Boverket som samordnande myndighet att göra en översyn av våra respektive anspråk på områden av riksintresse Ett riksintresse är ett område som bedöms ha så stora värden att det är av betydelse för landet som helhet. Det finns totalt tolv myndigheter som ansvarar för riksintressen, till exempel Naturvårdsverket och Trafikverket. Dessa kartor tillsammans med samebyarnas kunskap om det precisa markanvändandet är viktiga Underlag till översyn av riksintresse för friluftslivet i Södermanlands län Beslut Länsstyrelsen beslutar att överlämna till Naturvårdsverket underlag till översyn av riksintressen för friluftslivet (3 kap miljöbalken) i Södermanland enligt till ärendet hörande kartor och värdebeskrivningar. Uppdrage Naturreservatet berörs även av riksintresse för vattendraget Ammerån (enligt 4 kap. 6 § miljöbalken), riksintresse för kulturmiljövård (enligt 3 kap. 6 § miljöbalken), riksintresse för friluftsliv (enligt 3 kap. 6 § miljöbalken) samt riksintresse för Natura 2000. Gällande översiktsplan för Ragunda kommun antogs 2006

Olle Höjer, Naturvårdsverket Tel 010-698 15 00 olle.hojer@naturvardsverket.se Karin Hedeklint, SCB Tel 010- 479 45 14 karin.hedeklint@scb.se. Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN 1654-3947 Serie MI - Miljö. Utkom den 24 maj 2017. URN:NBN:SE:SCB-2017-MI41SM1701_pdf Tidigare publicering: Se. riksintressen för obruten kust, obrutna fjäll och nationalparker, men allvarligt att myndigheten inte beaktat riksintressen för bl.a. naturvård och Natura 2000-områden, inklusive SPA-områden. Naturskyddsföreningen ser det som självklart att i huvudsak alla naturskyddade områden som huvudregel undantas från riksintresse för vindbruk Kartor, data och rapporter om natur och miljö Välkommen till Miljödataportalen. I denna portal hittar du rapporter och kartskikt med information om natur och miljö, till exempel miljöövervakning, områdesskydd och resultat från inventeringar och geografiska analyser

6 §) lämnas av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten inom sina ansvarsområden, 4. av riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6 §) lämnas av Riksantikvarieämbetet, 5. som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse (3 kap. 7 §) lämnas av Sveriges geologiska undersökning Observera att kartor, skrivna redovisningar och annan bakgrundsfakta ger en allmänt hållen information. Kartorna visar översiktligt samebyarnas markanvändning under ett normalt renskötselår. Eftersom förutsättningarna för renskötseln varierar från år till år, får gränser till olika områden inte tolkas alltför bokstavligt

Vad är Natura 2000 - Naturvårdsverke

riksintressen och områden av betydelse 2015-03-18 (FM2015-3297:1). Till detta beslut bilades en förteckning över de områden som utgör riksintresse samt separata riksintressekataloger för respektive län. 2017 års version var uppbyggd på samma sätt. Förvarsbeslutet 2015 Prop 2014/15:109 gällande försvarspolitisk inriktning 2016-202 Riksintressen När ett område klassas som riksintresse innebär det att området är unikt eller av särskild betydelse för länet, landet eller internationellt. Mer information om riksintressen finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida Riksintresse Friluftsliv Äng och betesmarksinventeringen Naturvårdsprogram Naturvärde markeras med objektnummer och klass på kartan, hänvisas till Naturvärdesinventering land, Bilaga 2-1. 1 / 11. Hörby Kommun Eslövs Kommun 5 6 3 2 4 8 7 6 4 3 1 5 2 9 11 10 ©Lantmäterie t ©Naturvårdsverket ©Sjöfartsverke Hitta information om Naturvårdsverket. Adress: Virkesvägen 2, Postnummer: 120 30. Telefon: 010-698 10 .

Riksintresse Friluftsliv Naturvårdsprogram Naturvärde ©Naturvårdsverket ©Skogsstyrelsen 1-4 För beskrivning av naturvärdesobjekt och klass, som markeras med objektsnummer och klass på kartan, hänvisas till Naturvärdesinventering land, Bilaga 2-1 Riksintressen, miljö och risk I den digitala kartan finns värdebeskrivningar för de olika objekten. I kommunen finns femton objekt utpekade av Naturvårdsverket som riksintressanta och som är särskilt värdefulla och representativa för denna del av landet Bergaåsen med tillhörande anläggningar - Skyddade områden - Havs- och vattenmyndigheten. Havs- och vattenmyndigheten. Arter och livsmiljöer. Åtgärder, skydd och rapportering. Skyddade områden. Riksintressen. Riksintresse för dricksvattenanläggningar. Bergaåsen med tillhörande anläggningar. Riksintresse för dricksvattenanläggningar

Riksintresse är ett begrepp som kan avse ett område, en plats eller ett enstaka objekt som är skyddade och anses viktiga ur en nationell synvinkel. Riksintressen är mark- eller vattenområden som långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada det värde som konstituerat riksintresset. Riksintressen skyddas enligt 3 och 4 kap i miljöbalken Skyddad natur. Varbergs kommun har flera områden med höga natur- och rekreationsvärden. Vissa av dessa områden är skyddade för att garantera att de finns kvar för framtida generationer. Det finns flera olika sätt att skydda naturen. Här presenteras några vanligt förekommande naturskydd för områden med höga natur- och. 5 RIKSINTRESSEN Alla mark- och vattenområden av riksintresse har sammanställts under denna huvudgrupp. Centrala statliga myndigheter har angett, var och en för sin sektor, de områden och företeelser som är av riksintresse. Riksintressen enl. Miljöbalken kap 4 kan inte ändras på annat sätt än genom riksdagsbeslut

Länsstyrelsernas WebbGI

Riksintressen för vädertjänsten (SMHI huvudkontor m.m. samt väderradarer) kommer från och med detta beslut riksintresseområden att redovisas på karta. Tidigare har endast påverkansområdena redovisats på karta och den nya redovisningen blir på så sätt tydligare än tidigare. Riksintresset väderradar Arland riksintresse enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken ska särskilt anges och hur kommunen ska tillgodose dem. I denna del av översiktsplanen redovisas och beskrivs allmänna intressen och riksintressen i text, bild och kartor. Redovisningen beskriver förutsättningarna för den framtida mark- och vattenanvändningen oc Skyddad natur och riksintressen. För att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer med särskilt stort värde för växt- och djurliv och för oss människor är vissa områden i Sverige skyddade. Med hjälp av Naturvårdsverkets kartverktyg kan du se vilken natur som är skyddad Samråd kring utpekande av riksintressen 2021 (Trafikverket) Regeringen har gett i uppdrag åt Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket (riksintressemyndigheterna) att tillsammans med Boverket so

Klorfluorkolföreningar (CFC) är en samling halogenkolväten med kort kolkedja. CFC är även känt med handelsnamnet freon 1.Dessa ämnen förångas lätt och är mycket stabila Visa större karta; Öresundsverket, AVR. Anläggningsinformation; Verksamhet enligt PRTR 5.(f) Anläggningar för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse Adress: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Telefon: 010-698 10 00.

epi.description svenska. Anläggningsinformation; Verksamhet enligt PRTR 9.(c) Anläggningar för ytbehandling av material, föremål eller produkter med organiska lösningsmedel, i synnerhet för appretering, tryckning, bestrykning, avfettning, vattenskyddsbehandling, limning, målning, rengöring eller impregnerin Riksintresse för yrkesfiske är uppdaterad. Ny version riksintresset publicerad 2020-01-31 2019-12-20 Hanteringsområde - signalkräfta publicerad. Karta över hanteringsområde för signalkräfta har såväl datamängder som karttjänster på ett antal datamängder har flyttats från Havs- och vattenmyndigheten till Naturvårdsverket Det är SGU som ansvarar för att informera de berörda länsstyrelserna om vilka områden som bedöms utgöra riksintressen. På kartan visas de områden som SGU bedömer vara av riksintresse. Bedömningen görs i enlighet med miljöbalken (3 kap. 7 § andra stycket). Gå direkt till kartvisaren Riksintressen, minera

Det finns 1503 områden i Sverige som är av riksintresse för kulturmiljövården. Riksintressen kan omfatta allt från små bebyggelsemiljöer som speglar en speciell historisk epok till vidsträckta landskapsavsnitt som präglats av en lång tids utveckling Denna bilaga redovisar riksintressen enligt miljöbalken. Riksintressen är geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden, kvaliteter eller funktioner. Riksintressesystemet Riksintressen definieras enligt 3 och 4 kapitel miljöbalken (1998:808) och utgör en delmängd av de allmänna intressena Web site created using create-react-ap

Naturvårdsverket har nyligen lanserat kartverktyget Skyddad natur. Med hjälp av en interaktiv karta på deras webbplats visas alla nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden och övriga skyddade områden i landet.. Kartan ger också information om under vilken tid det råder tillträdesförbud inom fågel- och sälskyddsområden, Sveriges mest värdefulla sötvattenmiljöer. Se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse. Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket i uppdrag att göra en översyn av sina respektive anspråk på områden av riksintresse. Boverket samordnar uppdraget Enkla kartan. Kartan kan även öppnas i enklare utförande vilket passar bra för mindre skärmar. Innehåller statusklassningar, miljökvalitetsnormer och indelning av vatten. Film om enkla kartan. Status, risk, påverkan och åtgärder förvaltningscykel 3. Statusklassningar, påverkanskällor, riskbedömningar samt förslag till åtgärder. Länk till Naturvårdsverket finns under rubrik Externa länkar. SGUs torvinformation. SGUs jordartsgeologiska information visar utbredning av bland annat torv. Dessutom har SGU i sitt torvarkiv samlat olika myndigheters och institutioners rapporter, kartor, handlingar och publikationer från praktiskt taget hela 1900-talet

Beräkningen utgår ifrån antalet riksintressebeskrivningar. Utgår beräkningen istället från antalet geografiska avgränsningar som hör till riksintresset finns det 1 698 stycken. Den här skillnaden beror på att ett riksintresse kan bestå av flera delområden. Figuren visar områden som är av riksintresse för kulturmiljövården 2017 Riksintressen, mineral. Kartvisaren Riksintressen mineral visar områden som anses innehålla fyndigheter av riksintresse. Fyndigheterna på dessa platser består av ämnen som SGU bedömer vara viktiga, exempelvis natursten, industrimineral och metaller Områden av riksintresse för naturvård & friluftsliv / [text: Jannica Häggbom]. Häggbom, Jannica, 1965- (författare) Sverige. Statens naturvårdsverk (medarbetare) Alternativt namn: Swedish National Environmental Protection Agency Alternativt namn: Statens naturvårdsverk Alternativt namn: SNV Alternativt namn: Tyska: Schwedisches staatliches Amt für Umweltschut

Riksintressen Ett område av riksintresse är en kulturmiljö som är unik eller speciell i en region, riket eller internationellt sett. Kulturmiljöer av riksintresse ska visa hur människan utnyttjat tillgängliga naturresurser, samhällets utveckling, näringsliv, sociala villkor, byggnadsskick och olika estetiska ideal m.m Statliga byggnadsminnen. Många byggnader, trädgårdar, parker, andra anläggningar eller bebyggelseområden är förklarade som statligt byggnadsminne. Här finns en förteckning. De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret för statliga byggnadsminnen ligger hos Riksantikvarieämbetet Tittskåp riksintressen. Info ; Zooma med rektangel Panorera Visa hela Sverige Mät i kartan få instruktioner om kartan. Har du frågor eller om det är något som inte fungerar, skicka e-post till anvandarstodit@trafikverket.se eller ring telefonnummer 010-125 10 10 Området Järle Stad med kvarn och damm, klassas som ett Kulturhistoriskt Riksintresse, men åtnjuter inget lagligt skydd. Nuvarande elproduktion är uppsagd till 2017. Ett stopp för alla former av kvarndrift och elproduktionen, samt rivning och utgrävning av dammen, förbereds för närvarande enligt beslut av Naturvårdsverket (nov 2016), för främjande av flodpärlmusslans spridning

Nationella geodata - Länsstyrelsernas GIS-tjänste

Naturvärden (högra kartan) Riksintresse för naturvård Naturreservat Värdefulla vatten - Naturvårdsverket Riksintresse för yrkesfiske - vattendrag Riksintresse för det rörliga friluftslivet! ! Bef ledning 400 kV! ! Bef ledning 130 kV! ! Bef ledning 50 kV J u s t e r i n Effekten av förslaget riskerar att bli att riksintressen i ökad grad pekas ut reaktivt, i samband med länsstyrelsens tillsyn, vilket ofta är sent i processen. En poäng med riksintressen är att de ska ge en tidig signal om till vilka värden en verksamhet eller åtgärd kan behöva förhålla sig och var dessa värden finns. De Kartor som underlag för planer Markanvändning Renskötselns förutsättningar Riksintressen Ordförklaringar Rennäring Samebyinlogg - statistik På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig

Riksintresse naturvård och friluftsliv - Skyddade områden

Materialet utgörs av förteckning över riksintresseanspråk, generella funktionsbeskrivningar och karta (se nedan). Utpekandet utgår från nya kriterier, som beslutats under 2020, se dokument nedan Kartor; Kulturmiljöprogram för Gotland; Naturvärden på Gotland. Naturvärdeskartan; Naturreservat; Naturvårdsavtal; Skyddsvärda naturtyper; Natura 2000; Nyckelbiotoper; Biotoydd; Riksintresse för naturvård; Sociala värden; Betesmarker; Djurskyddsområden; Naturminne; Stadsutveckling; Visby världsarv; Översiktlig planering; Miljö och energi; Livsmedel; Vatten och avlop 6 §) lämnas av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten inom sina ansvarsområden, 4. av riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6 §) lämnas av Riksantikvarieämbetet, 5. som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse (3 kap. 7 §) lämnas av Sveriges geologiska undersökning, 6. av riksintresse för anläggningar för industriell produktion (3 kap. 8 §) lämnas av Tillväxtverket, 7. av riksintresse för anläggningar för energiproduktion. underlag nr 47 med nya kartor för övnings- och skjutfält av riksintresse och influensområden genom skottbuller från fin- och grovkalibriga vapen. Fälten, då kallade Bollaöarna, redovisades enligt kartbilaga nr 12:2 med omgivningspåverkan genom beräknad ljudutbredning 90 (dB)Lcx från grovkalibriga vapen SwePub titelinformation: Riksintressen för naturvård: Västerbottens län . Riksintressen för naturvård: Västerbottens län Mikaelsson, Eva (author) Länsstyrelse i Västerbotten, 200

Riksintressen - Inbäddad karta JKP

Riksintressen kan bland annat utgöras av orörda naturtillgångar, kulturhistoriska miljöer, energiförsörjning och kommunikationer. Riksintressen och innebörden av dessa preciseras i dialog mellan stat och kommun och redovisas i översiktsplanen. Riksintressen får inte skadas påtagligt av exempelvis nya byggprojekt Kartan visar de områden som Naturvårdsverket föreslagit som riksintresse för friluftsliv i Hässleholms kommun. Arbetet med nya och reviderade riksintressen för friluftsliv har pågått sedan 2012. I Skåne föreslås elva nya områden, i hela landet 107. I Hässleholms kommun gäller det Hovdala-Finjasjön och Vittsjö-Vieån-Skeingesjön bilaga, karta i A0-format samt yttranden från kommuner i länet. Ovan angivna CD har med skrivelse den 28 juni 2005 ersatts av en annan CD märkt Till Jordbruksverket, Jun 05, Rennäringens riksintressen, ersätter tidigare data. I dena nya CD har viss ändring gjorts av redovisningen av flyttleder i Laevas sameby Vättern är utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet samt för friluftslivet i stort. Det borde finnas skäl att utföra dispens även med koppling till turism och friluftsliv, både för att gynna landsbygdsutveckling, men även för att gynna turism och friluftsliv i närheten av en tätort

Skyddad natur Länsstyrelsen Skån

Naturvårdsverket beslutade 2010 att förklara Bolmentunneln som riksintresse. Det var den första anläggningen för dricksvattenändamål som blev riksintresseförklarad. En riksintresseförklaring innebär att hänsyn till tunneln måste tas i den kommunala fysiska planeringen och vid prövningar av miljöfarlig verksamhet Karta C. Förslag till vägledning av beslut som gäller naturresursanvändning, bebyggelse och infrastruktur. Denna karta illustrerar de förslag till avvägningar som görs i Kap 4. Vägledning ges också i tidigare fattade beslut enligt karta A samt i de be-stämmelser enligt miljöbalken för riksintressen som redovisas på kartorna B1 och B2

Karttjänster och geodata Länsstyrelsen Västra Götalan

Uppdatering av riksintressen. Den senaste uppdateringen gjordes i maj 2018. Dessvärre uppdateras inte väg- och järnvägsdata regelbundet i kartmaterialet som presenteras på Trafikverkets webbplats. För att få aktuell information om fysisk utbredning av Trafikverkets riksintressen, kontakta våra regionala samhällsplanerare riksintressen - Arvidsjaur . READ. Arvidsjaurs kommun. Samrådshandling. Árviesjávrien kommuvdna 2013-05-20. PLANERINGSUNDERLAG. Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun. Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun. RIKSINTRESSEN. Allmänt.. Riksintresse Uppgifter Publicerad 04 februari 2014 08:40 Riksintresseområden Riksdagen Läs vidare www. naturvardsverket.se. Senast uppdaterad 13 Maj 2014 15:21 Genvägar Upplev Bollnäs Lediga jobb Evenemang Biblioteket Kontakta oss Översiktsplan Kartor Mina.

Trafikverket motiverar utpekandet av Umeå flygplats som riksintresse utifrån Umeås strate-giska läge i norra Sverige. I miljöbalken 3 kap. 8 § anges grunderna för allmänna intressen och riksintressen: Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produk Kartan illustrerar Trafikverkets riksintressen och utgör inte en absolut representation av verkligheten. Vissa förenklingar har gjorts, till exempel återges järnvägsanspråk generellt med en linje trots att en bana kan bestå av flera spår. Remissen pågår 1/2-23/4 2021. Vid frågor: nationellsamhallsplanering@trafikverket.s Försvarsmaktens riksintressen utgörs av bland annat skjut- och övningsfält. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten. Försvarsmakten redovisar myndighetens riksintresseanspråk (miljöbalken 3 kapitlet 9 § andra stycket) samt områden av betydelse (miljöbalken 3 kapitlet 9§ första stycket) för totalförsvarets militära del Naturvårdsverket RSS, Öppna geodat styrelsens webbplats, se länk Riksintresse naturvård ,se spalten till vänster för områdes- beskrivningar. Friluftsliv Naturvårdsverket fattade beslut om områden av riksintressen för friluftslivet den 19 januari 1988. I Stockholms län finns 9 områden av riksintresse för friluftslivet, med en sammanlagd areal av knappt 485 000 hektar Malå. Malå sameby är en skogssameby i Västerbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker i Malå kommun. Samebyn har sina vinterbetesmarker i Skellefteå, Robertfors och Norsjö kommuner. Samebyn har 15 registrerade renskötselföretag. Det är länsstyrelsen i Västerbottens län som fastställer högsta tillåtna renantal

 • Enplanshus Ritningar.
 • Pm Eastern Time.
 • Eve online create account.
 • Gammal stadsdel i Malmö.
 • Maria Wern inspelningsplatser.
 • Как да инсталирам безплатна антивирусна програма.
 • Telia tv paket Stor.
 • Your moment.
 • ICA Maxi Partille catering.
 • Pattie Mallette house.
 • Lady Gaga Joanne.
 • Radiologe Gehalt Schweiz.
 • Bryggan vadsbo.
 • Släpar I söder webbkryss.
 • Äntligen hemma programledare cort.
 • Mywifiext net setup wizard.
 • Körpersprache Bedeutung Liste.
 • Xanor depot 2 mg Flashback.
 • Pergola tak regn.
 • Handla mat på nätet bäst i test 2019.
 • Universal Credit sign in.
 • La pura Gutschein.
 • Hur felsöker man Volvo 940.
 • Metodbanken Värderingsövningar.
 • Call of Duty WW2 PC.
 • Kostnad sjukfrånvaro Sverige.
 • Klippa lugg själv FAIL.
 • Pepparmyntsolja äta.
 • Brunch Solna Söndag.
 • Omega factory.
 • Camilla Enström längd.
 • Nosework kurser Halmstad.
 • Hausfrau Mutter Depression.
 • Carlos I Solera Gran Reserva.
 • Peek und Cloppenburg Sale.
 • Dieter Schwarz Stiftung.
 • Maler.
 • Rottweiler angry.
 • How are royal titles decided.
 • Dogo Argentino kaufen Köln.
 • Hinderbanelopp barn.